Cắm Cờ Bang Hội

Thông tin chung

  • Điều kiện tham gia: Cấp 12, gia nhập Bang Hội
  • Thời gian: Mỗi ngày 19:42
  • Cách thức tham gia: Đến giờ hoạt động, tham gia thông qua giao diện Hoạt Động
  • Hình thức tham gia: Bang Hội.

Chi tiết tính năng

  • Trong thời gian cắm cờ, Đại Hiệp trong khu vực Lãnh Địa Bang Hội có thể nhận EXP liên tục, có thể dùng Nguyên Bảo để trợ uy, tăng 5% EXP nhận được của tất cả thành viên Bang Hội. Mỗi người chỉ được trợ uy 1 lần, tối đa 20 người trợ uy.
  • Trong thời gian cắm cờ, các thành viên có thể tham gia trả lời câu hỏi, sau khi trả lời xong 4 câu sẽ mở quẻ bói.
  • Mỗi 1 câu trả lời đúng sẽ nhận được 1 cơ hội chọn quẻ, bói trúng quẻ sẽ được nhận thưởng: Cống Hiến Gia Tộc, Tài Sản.