Trang bị danh vọng

  • Trang bị Danh Vọng là trang bị nhận được từ Tiệm Giang Hồ của Kỳ Trân Các. Dựa vào loại danh vọng mà đại hiệp thu thập được có thể đổi được trang bị Tốt và Hiếm tương ứng:
    • Danh vọng Trục Lộc: Đổi được Vũ Khí, Dây Chuyền, Nón và Đai.
    • Danh vọng Vũ Uy: Đổi được Y Phục, Nhẫn và Hộ Thân Phù.
    • Danh vọng Tiêu Dao: Đổi được Ngọc Bội, Hộ Uyển và Giày.
  • Dựa vào trục thời gian, cửa hàng Danh Vọng sẽ mở bán trang bị bậc cao hơn.
  • Trang bị Danh Vọng là trang bị khóa, không thể bày bán hay giao dịch.