Ngũ Hành Ấn

 • Khi nhân vật đạt cấp 30, có thể thông qua nhiệm vụ tân thủ Thuật Ấn Giám để nhận Ngũ Hành Ấn.
 • Tăng cấp Ngũ Hành Ấn tiêu hao Ngũ Hành Hồn Thạch, giới hạn tăng dựa theo cấp trục thời gian.
 • Thuộc tính Ngũ Hành Ấn:
  • Ngũ hành cường hóa: Tấn công mục tiêu khắc chế sẽ tăng sát thương, bị mục tiêu khắc chế tấn công thì bản thân sẽ giảm sát thương phải chịu.
  • Ngũ hành nhược hóa: Tấn công mục tiêu khắc chế bản thân sẽ tăng sát thương, mục tiêu bị khắc chế tấn công bản thân sẽ giảm sát thương phải chịu.
 • Tăng Bậc:
  • Theo trục thời gian mở cấp, thuộc tính cơ bản không cần tăng tối đa cũng có thể tăng bậc, sau khi Tăng bậc có khả năng xuất hiện thuộc tính ngẫu nhiên và tăng thuộc tính cơ bản đến cao nhất, số thuộc tính ngẫu nhiên có lên quan đến bậc.
 • Tẩy thuộc tính:
  • Mỗi lần tẩy thuộc tính đều phải tiêu hao Ngũ Hành Huỳnh Thạch nhất định.
  • Đối với thuộc tính ngẫu nhiên sẽ một lần nữa ngẫu nhiên, số dòng không đổi.
  • Mỗi lần tẩy thuộc tính sẽ một lần nữa ngẫu nhiên toàn bộ thuộc tính, chỉ số thuộc tính sẽ giữ lại tương ứng với đẳng cấp chỉ số.
 • Tẩy Điểm:
  • Mỗi lần tẩy chỉ số đều tiêu hao Ngũ Hành Tinh Luyện nhất định.
  • Trước tiên chọn 1 thuộc tính, sau khi tẩy chỉ số sẽ một lần nữa ngẫu nhiên chỉ số thuộc tính.