Mật Tịch

 • Khi nhân vật đạt cấp 40, có thể thông qua nhiệm vụ phụ nhận Mật Tịch.
 • Trang bị Mật Tịch giúp tăng điểm tiềm năng của nhân vật và cường hóa kỹ năng môn phái.
 • Có thể nâng cấp Mật Tịch thông qua tiêu hao Tu Vi.
 • Điểm Tu Vi của đại hiệp nhận được bằng nhiều cách:
  • Cứ 5 phút sẽ hồi 3 Tu Vi.
  • Mỗi ngày có thể Ngồi Thiền Tu Luyện để tăng một lượng lớn Tu Vi.
  • Tham gia hoạt động nhận Lệnh Bài Môn Phái, dùng để tăng Tu Vi.
 • Một Mật Tịch có thể tăng cấp 100 lần, mỗi lần tăng cấp sẽ tăng điểm tiềm năng, ngoài ra mỗi 5 cấp tăng còn có tỉ lệ tăng cấp cường hóa kỹ năng môn phái, tối đa 10 cấp.