Cường Hóa

  • Cường Hóa là tính năng mạnh hóa giúp tăng thuộc tính cơ bản của trang bị.
  • Nguyên liệu chính để Cường Hóa là Bạc và Huyền Tinh.
  • Sử dụng càng nhiều Huyền Tinh thì tỉ lệ cường hóa lên cấp tiếp theo càng cao, nếu tỉ lệ vượt quá 100% thì sẽ hoàn trả phần Huyền Tinh dư ra.
  • Cường hóa đạt mốc nhất định sẽ được nhận thêm thuộc tính kích hoạt Cường Hóa.
  • Đổi trang bị sẽ không mất đi cấp Cường Hóa.