Sư Đồ

Giới thiệu

 • Trên con đường tu luyện, Đại Hiệp có thể học hỏi từ những cao nhân đi trước thông qua tính năng Sư Đồ.
 • Khi đã trưởng thành, cũng có thể thu nhận đệ tử để sư đồ cùng tiến, nhận nhiều lợi ích.

Kết bái Sư Đồ

 • Điều kiện bái sư: Đạt cấp 20, số Sư phụ chưa đủ 2 người, hiện tại không trong giai đoạn giãn cách bái sư, chỉ có thể bái sư người cao hơn bản thân 3 cấp trở lên.
 • Điều kiện nhận đồ đệ: Đạt cấp 35, số Đồ đệ chưa xuất sư chưa đủ 2 người, hiện tại không trong giai đoạn giãn cách nhận đồ đệ, có thể nhận đồ đệ người thấp hơn bản thân 3 cấp trở đi.
 • Sau khi đồng ý bái sư/nhận đồ đệ, sư đồ có thể đến gặp Quản lý Sư Đồ ở Vân Trung Trấn để tiến hành nghi thức bái sư, chính thức trở thành sư đồ

Nhiệm vụ Sư Đồ

 • Sau khi yêu cầu bái sư/nhận đồ đệ được đồng ý, đồ đệ có thể bắt đầu thực hiện các mục tiêu sư đồ.
 • Sau khi hoàn thành một mục tiêu có thể báo cáo với sư phụ khi trực tuyến, sau khi báo, đồ đệ nhận được EXP, Sư Phụ nhận được Danh Vọng Sư Đồ, có thể dùng mua vật phẩm tại Tiệm Sư Đồ.
 • Không thể báo cáo nhận thưởng mục tiêu đã hoàn thành trước khi bái sư.
 • Mỗi ngày sư phụ có thể truyền công 1 lần cho đồ đệ chưa xuất sư, lần truyền công này không tính vào truyền công Gia Tộc/Bang Hội.

Thưởng xuất sư

 • Đệ tử có thể xuất sư khi đạt đủ 3 điều kiện:
  • Đồ đệ hoàn thành ít nhất 10 mục tiêu sư đồ.
  • Sau khi bái sư 14 ngày.
  • Đã tổ chức nghi thức bái sư.
 • Để xuất sư, có thể tổ đội với sư phụ đến gặp Quản Lý Sư Đồ tại Vân Trung Trấn để cử hành nghi thức Xuất Sư. Sau khi xuất sư, cả hai sẽ nhận Thưởng Xuất Sư, sư phụ có thể tặng đồ đệ 1 lần Quà Xuất Sư.
 • Thưởng Xuất Sư:
  • Xuất Sư Thường: đồ đệ hoàn thành 40 mục tiêu sư đồ trở lên, sau khi xuất sư thì sư đồ nhận thưởng xuất sư thường.
  • Xuất Sư Kiệt Xuất: đồ đệ hoàn thành 48 mục tiêu sư đồ trở lên, sau khi xuất sư thì sư đồ nhận thưởng xuất sư kiệt xuất

Thưởng xuất sư

 • Sau khi đồ đệ xuất sư, sư phụ hằng tuần có thể chọn 8 nhiệm vụ để bố trí cho đồ đệ, đồ đệ sau khi hoàn thành và trả nhiệm vụ sẽ được thưởng EXP, sư phụ được thưởng Danh Vọng.
 • Mỗi tuần đồ đệ chỉ có thể trả nhiệm vụ 1 lần, sư phụ được nhận thưởng trả nhiệm vụ của tối đa 2 đồ đệ.