Điểm Danh Mỗi Ngày

  • Mỗi ngày vào trò chơi điểm danh sẽ nhận được phần thưởng của ngày hôm đó.
  • Điểm danh trong nhiều ngày sẽ tích lũy số lần điểm danh. Tích lũy điểm danh đạt mốc 2, 7, 14, 21, 28 ngày sẽ nhận được thêm thưởng.
  • Điểm danh liên tục 21 ngày liên tiếp sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt.
  • Nếu Đại Hiệp đặng nhập nhưng không nhấn nhận thưởng điểm danh thì sẽ không tính điểm danh ngày hôm đó.
  • Nếu bỏ lỡ điểm danh, có thể tiêu hao một lượng Nguyên Bảo để điểm danh bù vào ngày hôm sau , ngày điểm danh bù sẽ tính vào tích lũy điểm danh nhưng không tính vào số ngày điểm danh liên tục. Tối đa chỉ có thể điểm danh bù 8 lần mỗi tháng.
  • Phúc lợi điểm danh sẽ được tính lại vào ngày 1 mỗi tháng.