Nhận Lại Thưởng

  • Nếu Đại Hiệp bỏ lỡ hoạt động trong ngày, có thể nhận lại phần thưởng (EXP, vật phẩm,…) vào ngày hôm sau tại giao diện Nhận Lại Thưởng.
  • Có 2 loại nhận lại:
    • Nhận lại Thường: Dùng Bạc để nhận lại 1 phần của phần thưởng.
    • Nhận lại Hoàn Mỹ: Dùng Nguyên Bảo để nhận lại toàn bộ thưởng hoạt động