Trang bị cơ bản

 • Bộ trang bị cơ bản bao gồm 10 món:
  • Vũ Khí
  • Y Phục
  • 4 Trang Sức: Dây Chuyền, Nhẫn, Ngọc Bội, Hộ Thân Phù
  • 4 Phòng Cụ: Nón, Đai, Hộ Uyển, Giày
 • Trang bị được chia làm nhiều bậc, mỗi bậc có các phẩm chất thường, tốt và hiếm. Trang bị có bậc và phẩm chất càng cao, thuộc tính đem lại sẽ càng nhiều. Lưu ý nhân vật cần phải tăng đủ cấp để mang các trạng bị bậc cao hơn.
 • Các loại thuộc tính trang bị:
  • Thuộc tính cơ bản: Thuộc tính cố định của mỗi loại trang bị, tăng theo cấp cường hóa:
  • Thuộc tính Tẩy Luyện: Thuộc tính ngẫu nhiên sinh ra khi Giám Định Ngũ Hành trang bị, có thể chuyển sang trang bị cùng loại khác thông qua Tẩy Luyện.
  • Thuộc tính thêm: Thuộc tính ngẫu nhiên có được trên trang bị Tốt và Hiếm, không thể tẩy luyện thuộc tính thêm. Mỗi trang bị Tốt và Hiếm có từ 0-2 thuộc tính thêm.
  • Thuộc tính kích hoạt Cường Hóa: Thuộc tính cố định trên mỗi loại trang bị, khi cường hóa trang bị đến mốc nhất định sẽ nhận được.
 • Ngũ Hành Trang Bị: Trang bị cũng có Ngũ Hành Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ, khi giám định có thể chọn Ngũ Hành của trang bị.