Giám Định

  • Trang bị khi vừa mới nhận sẽ ở trạng thái chưa giám định.
  • Sau khi giám định, trang bị sẽ nhận được tối đa 5 dòng thuộc tính tẩy luyện ngẫu nhiên, trong đó chắc chắn có ít nhất 1 dòng có màu phẩm chất tương đương với trang bị (Ví dụ trang bị Hiếm sẽ có ít nhất 1 dòng thuộc tính màu Cam).
  • Khi giám định trang bị, có thể chọn hệ Ngũ Hành của trang bị đó, trên người mang 2 món trang bị cùng hệ sẽ kích hoạt thuộc tính cộng thêm, tổng cộng 10 món trang bị sẽ có 5 thuộc tính cộng thêm.

  • Có thể thông qua Tẩy Luyện để chuyển các dòng thuộc tính của một trang bị sang trang bị khác cùng loại để trang bị có nhiều thuộc tính mạnh hơn.
  • Trang bị có thể tẩy luyện đạt tối đa 6 thuộc tính.