Khảm Bảo Thạch

  • Khảm Bảo Thạch là một tính năng giúp cộng thêm thuộc tính tùy ý cho trang bị.
  • Trang bị có bậc càng cao thì số ô khảm cũng nhiều hơn.
  • Bảo Thạch được chia làm nhiều bậc, trong đó Bảo Thạch Bậc 1 có thể mở miễn phí từ Mông Trần Bảo Thạch. Có thể kiếm Mông Trần Bảo Thạch thông qua thưởng hoạt động. Bảo Thạch từ Bậc 2 trở đi cần được mở từ Nguyên Khoáng Bảo Thạch, có thể mở bằng Phi Hồng Xích (có thể mua bằng Kim Long tại Kỳ Trân Các).
  • Ghép 3 Bảo Thạch cùng loại và cùng bậc sẽ nhận được Bảo Thạch cấp cao hơn, có 3 bậc Bảo Thạch là Sơ - Trung – Cao.