Nhiệm Vụ Thương Hội

Nhiệm Vụ Thương Hội

  • Loại hoạt động: Hàng ngày 
  • Điều kiện mở: Cấp 30, máy chủ đã mở giới hạn cấp 49
  • Hình thức tham gia: Cá nhân.
  • Cách thức tham gia: Thông qua giao diện Hoạt Động, chọn Nhiệm Vụ Thương Hội hoặc đến đối thoại với NPC Chủ Thương Hội ở Lâm An Thành để nhận nhiệm vụ. 

Chi tiết tính năng

  • Có thể nhận 1 vòng nhiệm vụ mỗi tuần, mỗi vòng bao gồm 40 nhiệm vụ. 
  • Nếu trong tuần chưa hoàn thành hết 40 nhiệm vụ, vẫn có thể hoàn thành phần còn lại trong tuần tiếp theo, sau khi hoàn thành đủ 40 nhiệm vụ có thể nhận nhiệm vụ thương hội của tuần sau.   
  • Một khi đã nhận nhiệm vụ của tuần sẽ không thể hủy.
  • Phần Thưởng: Hoàn thành mỗi nhiệm vụ sẽ nhận thưởng, hoàn thành nhiệm vụ ở mốc thứ 10, 20, 30, 40 sẽ nhận được thưởng phong phú hơn. 
  • Thưởng: Bạc, Hồn Thạch, Mông Trần Bảo Thạch, Rương Tinh Lực giảm 60%.