Tinh Chú

  • Tinh Chú là tính năng mạnh hóa giúp tăng thuộc tính Tinh Chú của trang bị.
  • Nguyên liệu chính để Tinh Chú là Bạc và Tinh Chú Thạch.
  • Mỗi lần Tinh Chú sẽ tốn một lượng Tinh Chú Thạch cố định, có tỉ lệ thành công. Nếu Tinh Chú thất bại, lần Tinh Chú tiếp theo sẽ tăng 10% tỉ lệ thành công.
  • Đổi trang bị sẽ không mất đi cấp Tinh Chú.