Chuyển Hàng Gia Tộc

Chuyển Hàng Gia Tộc

  • Loại hoạt động: Hàng Ngày
  • Điều kiện mở: Cấp 31, gia nhập Gia Tộc 
  • Hình thức tham gia: Cá nhân 
  • Số lượt tham gia mỗi ngày: 1 lần 
  • Cách thức tham gia: Thông qua giao diện Hoạt Động, chọn Nhiệm Vụ Chuyển Hàng. Nhấn Nhận Nhiệm Vụ để nhận danh sách vật phẩm cần nộp. 

Chi tiết tính năng

  • Mỗi ngày có thể nhận 1 lần nhiệm vụ Chuyển Hàng, thu thập và giao ít nhất 7 hàng hóa có thể hoàn thành nhiệm vụ, giao đủ 10 món hàng hóa sẽ nhận thêm thưởng. 
  • Có thể thỉnh cầu thành viên Bang Hội hoặc Gia Tộc hỗ trợ nộp tối đa 3 hàng hóa, mỗi ngày cũng có thể hỗ trợ người khác nộp tối đa 20 hàng hóa, mỗi lần hỗ trợ đều được nhận thưởng. 

  • Thưởng: Bạc, Nguyên Bảo, Cống Hiến Gia Tộc, Tài Sản, Tàng Bảo Đồ.