Luyện Hóa

  • Khi đã Cường Hóa đến một cấp nhất định, cần phải Luyện Hóa trang bị để tiếp tục Cường Hóa đến cấp cao hơn.
  • Nguyên Liệu Chính để Luyện Hóa là Đồ Phổ Trang Bị và Hòa Thị Bích, 2 vật phẩm này có thể nhận được thông qua Đấu Giá.
  • Trang bị được chia thành 3 bộ:
    • Bộ Trục Lộc gồm Vũ Khí, Dây Chuyền, Nón và Đai.
    • Bộ Vũ Uy gồm Y Phục, Nhẫn và Hộ Thân Phù.
    • Bộ Tiêu Dao gồm Ngọc Bội, Hộ Uyển và Giày.
  • Luyện Hóa thành công các trang bị của từng bộ sẽ kích hoạt thuộc tính cộng thêm của bộ đó.