Quan Ấn

  • Quan Ấn là vật phẩm có được có được dựa theo kết quả hoạt động Tranh Đoạt Lãnh Thổ của Bang Hội.
  • Số lãnh thổ Bang chiếm càng cao, cấp Quan Hàm của thành viên sẽ càng cao, thành viên có chức vị sẽ có Quan Hàm cao hơn các thành viên khác, kết quả được tổng kết vào 22h thứ 2 mỗi tuần.
  • Sau khi xác định được Quan Hàm của bản thân, cần tiêu hao một phần Tài Sản của cá nhân để bảo trì. Sau khi bảo trì thành công, có thể mua Quan Ấn tương ứng với Quan Hàm đó bằng Hồn Thạch.
  • Trang bị Quan Ấn cộng thêm nhiều thuộc tính, giúp tăng đáng kể sức mạnh.
  • Quan Ấn có thuộc tính độc nhất và lợi hại là Lục Khí Hóa Ngọc Công, giúp đại hiệp có tỉ lệ hóa giải hoàn toàn sát thương của đối thủ có Quan Hàm thấp hơn.
  • Hàng tuần phải tiêu hao một phần Tài Sản cá nhân để duy trì Quan Hàm để trang bị Quan Ấn.