Thưởng Online

  • Mỗi ngày, online đạt các mốc 5, 15, 30, 60, 120 phút sẽ lần lượt nhận được thưởng cho từng mốc.
  • Ngoài ra, Đại Hiệp còn được nhận thêm thưởng vào ngày hôm sau dựa theo số mốc online đạt được vào ngày trước.