Thú Cưỡi

  • Thú cưỡi là đồng hành không thể thiếu trên con đường bôn tẩu giang hồ, tăng cấp thú cưỡi sẽ tăng thêm thuộc tính của nhân vật.
  • Nâng cấp thú cưỡi: đại hiệp có thể nâng cấp thú cưỡi thông qua 3 phương thức là Thuần Dưỡng, Tăng Bậc và Trang Bị.
    • Thuần Dưỡng: thuần dưỡng thú cưỡi tiêu hao Thuần Dưỡng Đơn, giúp tăng các thuộc tính thuần dưỡng.
    • Tăng Bậc: Cấp trục máy chủ đạt 69 sẽ mở khóa tăng bậc thú cưỡi, tăng bậc cần tiêu hao Mã Bài và Tăng Bậc Đơn. Mã Bài có thể nhận được thông qua đấu giá Tranh Đoạt Lãnh Thổ. Sau khi tăng bậc, thú cưỡi sẽ thay đổi ngoại hình và giúp tăng mạnh tốc chạy, chí mạng và bỏ qua kháng tất cả.
    • Trang Bị: có thể mang tổng cộng 5 trang bị thú cưỡi gồm Dây Cương, Vó ngựa, Yên Ngựa, Bàn Đạp và Hàm Ngựa, giúp tăng thuộc tính thú cưỡi

  • Ngoại quan thú cưỡi: đại hiệp có thể mua ngoại quan để khiến diện mạo thú cưỡi đẹp và ấn tượng hơn. Ngoại quan còn giúp tăng đáng kể tốc chạy