Ủy Thác Kinh Nghiệm

 • Đại hiệp đạt đủ cấp 25 sẽ mở khóa tính năng Ủy Thác Kinh Nghiệm.
 • Khi Đại hiệp rời mạng hoặc không có thao tác gì khi đang ở khu an toàn trong vòng 1 phút, nhân vật sẽ vào trạng thái Ủy Thác Kinh Nghiệm, tích lũy thời gian rời mạng.
 • Có thể dùng thời gian rời mạng tích lũy được để đổi thành EXP nhân vật.
 • Có 3 dạng nhận Ủy Thác:
  • Ủy thác miễn phí: Không tốn tài nguyên, nhận lại x1 EXP.
  • Ủy thác Cao Cấp: Dùng Nguyên Bảo mua Bạch Câu Hoàn-Cao, nhận lại x1,67 EXP
  • Ủy Thác Hoàn Mỹ: Dùng Nguyên Bảo mua Bạch Câu Hoàn-Hoàn Mỹ, nhận lại x2,5 EXP. Ủy Thác Hoàn Mỹ chỉ áp dụng cho người chơi đạt cấp Phú Hào 1 trở lên.
 • Nhân vật vào trạng thái chiến đấu hoặc nhận EXP sẽ ngừng trạng thái Ủy Thác. Thời gian tích lũy Ủy Thác tối đa là 48 tiếng.