Chế tạo trang bị

  • Đại Hiệp có thể vào giao diện Chế Tạo để tạo trang bị mới.
  • Có 4 kỹ năng Chế Tạo là Vũ Khí, Y Phục, Trang Sức và Phòng Cụ.
  • Chế tạo Trang Bị tiêu hao Bạc và Tinh Lực.
  • Mỗi lần chế tạo sẽ nhận trang bị thường, có xác xuất nhỏ nhận được trang bị Tốt và Hiếm.
  • Ngoài ra, khi chế tạo còn có xác suất nhận được vật cộng sinh tùy vào loại trang bị. Vật cộng sinh có thể dùng để tăng chỉ số của nhân vật trong thời gian ngắn.
  • Kỹ năng sở trường: Đại Hiệp có thể thiết lập một trong 4 kỹ năng thành kỹ năng sở trường. Khi chế tạo trang bị thuộc kỹ năng sở trường, lượng Tinh Lực tiêu hao giảm 50%. Có thể sử dụng Thương Hải Di Châu để thiết lập sở trường mới.