Ngồi Thiền Tĩnh Tâm

Ngồi Thiền Tịnh Tâm

  • Điều kiện tham gia: Cấp 40
  • Hình thức tham gia: Cá nhân.

Chi tiết tính năng

  • Cách thức tham gia: Thông qua giao diện Hoạt Động, chọn Ngồi Thiền Tịnh Tâm. Nhân vật sẽ đến lãnh địa môn phái để ngồi thiền.
  • Sau khi hoàn thành Ngồi Thiền sẽ nhận được Tu Vi, có thể dùng Tu Vi để tăng cấp Mật Tịch.
  • Số lượt tham gia mỗi ngày: 1.